Komunikator

Zarejestruj się! | Nie pamiętasz hasła lub loginu?

Login

Hasło

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SEXOWNI.PL

z dnia 24.05.2018

§ 1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu (portalu) internetowego Sexowni.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis Sexowni.pl.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego Sexowni.pl oraz w trakcie korzystania z serwisu Sexowni.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Liberty Media z siedzibą w Darłowie. NIP: 669-173-62-43; REGON: 331035090 zwana dalej „Administratorem”.
Serwis (portal) – rozrywkowo-randkowy serwis internetowy Sexowni.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.sexowni.pl, a także innymi adresami internetowymi pod którymi Administrator prowadzi Serwis.
Użytkownik - osoba w wieku powyżej 18 lat, korzystająca z Serwisu, która założyła w nim konto i poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
Klubowicz - Użytkownik serwisu posiadający członkostwo w Klubie Sexowni i/lub członkostwo w Royal Klubie.
Login (Nick, Pseudonim) - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie. Login nie może zawierać cyfr i znaków sugerujących dane kontaktowe, jak również słów określanych jako obraźliwe.
Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, poprzez które Użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania udostępnionymi mu usługami, jak również wprowadzania przez siebie danych i zarządzania nimi.
Profil (Strona Użytkownika) - zespół informacji, zdjęć i danych prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zlokalizowanych pod indywidualnym adresem www.login.sexowni.pl, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, lub w niektórych przypadkach osoby korzystające z internetu, a nie będące Użytkownikami, jak również, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Moderator – osoba dbająca o jakość i wiarygodność dodawanych zdjęć, opisów i komentarzy.
Baza Profili (Kont) - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
Konkurs – usługa dostępna dla użytkowników serwisu Sexowni.pl umożliwiająca udział w zabawie, w której zwycięzcom przyznawane są nagrody.
Klub Sexowni (Klub) - usługa w Serwisie dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony czas status członka Klubu. Usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkowników będących członkami Klubu z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług Serwisu oraz innych preferencji przyznawanych doraźnie lub okresowo członkom Klubu.
Royal Club (Royal Klub) - usługa w Serwisie dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony czas, status członka Royal Klubu. Usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkowników będących członkiem Royal Klubu z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług Serwisu oraz innych preferencji przyznawanych doraźnie lub okresowo członkom Royal Klubu.
Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem, której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.
Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamanie.
Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat profilu Użytkownika, zdjęć znajdujących się w serwisie lub inne treści wystawione na Sexowni.pl poprzez Użytkowników Serwisu.
Spam - przesyłanie nie zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu.
Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.
Zdjęcie - dowolny element graficzny wgrany przez Użytkownika.
Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie, stworzony, aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi.
Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.
Blokada (Ban, Zawieszenie) - ograniczenie możliwości działalności Użytkownika w Serwisie przez administratora, lub moderatora Serwisu nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.
 
§ 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

3.1 Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Liberty Media z siedzibą w Darłowie, NIP: 669-173-62-43. Kontakt e-mail: kontakt (małpa) sexowni.pl link
3.2 Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających wyszukiwanie Użytkowników, promowanie ich, udział w konkursie, oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
3.3 Aktualny cennik opłat za korzystanie z płatnych części Serwisu dostępny jest na stronie Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo zmian cen usług dostępnych w Serwisie w dowolnym czasie. Zmiana cen obowiązuje od momentu zamieszczenia zmian na stronie.
3.4 Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, programów służących do ich przeglądania (zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików "cookies"), oraz skrzynki pocztowej e-mail.
3.5 Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
3.6 Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
3.7 Użytkownik jest uznanym za w pełni zarejestrowanego jeśli poda wszystkie wymagane w formularzu rejestracyjnym dane oraz potwierdzi rejestracje.
3.8 Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
3.9 Serwis jest darmowy, z wyłączeniem dodatkowych funkcji odpłatnych o których mowa w załączniku nr 1, który jest integralną częścią Regulaminu.
3.10 Baza Profili, nazwa Serwisu, wygląd graficzny, koncepcja i oprogramowanie podlega ochronie prawnej.
3.11 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.
3.12 Administrator jest uprawniony do usunięcia poszczególnych funkcji Serwisu w każdym czasie. Administrator może także, w każdym czasie, dodawać i modyfikować istniejące funkcje Serwisu bez jakiegokolwiek powiadomienia.
3.13 Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. Jednakże Administrator nie gwarantuje zachowania powierzonych danych i ich ew. utrata nie może być przedmiotem roszczeń w stosunku do Administratora. Użytkownik winien posiadać własną kopię bezpieczeństwa wgrywanych do Serwisu zdjęć.
3.14 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie do Użytkownika wiadomości e-mail z jakimkolwiek powiadomieniem, nadanej przez Administratora na adres e-mail podany przez Użytkownika, z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności gdy brak dotarcia spowodowany jest uznaniem kierowanej wiadomości przez serwer odbiorcy za spam. Użytkownik powinien zadbać o dodanie adresów e-mail z domeny sexowni.pl do listy wiadomości przyjmowanych bezwarunkowo. Wysłane przez Administratora wiadomości na podany przez Użytkownika adres e - mail uznawane są za skutecznie dostarczone.
§ 4. Usługi

4.1 Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególnych usług może być dostępne dla niezarejestrowanych w Serwisie użytkowników Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
4.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
4.3
Pełen zakres usług Serwisu dostępny jest dla Użytkowników Serwisu po wniesieniu odpowiednich opłat. Odpłatne usługi w Serwisie świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty, określonej w Załączniku nr 1.
4.4 Uzyskanie statusu członka Klubu Sexowni lub Royal Club dostępne jest dla wszystkich Użytkowników po wniesieniu opłaty aktywacyjnej. Klubowicze mają możliwość porozumiewania i wyrażania się za pomocą dowolnej liczby wiadomości o dowolnej treści, ograniczonej jedynie charakterem Serwisu.
§ 5. Uczestnictwo w Serwisie

5.1 Utworzenie konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, a Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
5.2 Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia i treści na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Serwisie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane zdjęcie. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia oraz treści zamieszczane przez Użytkowników. Ponadto każdy Użytkownik serwisu oświadcza: „Oświadczam, że przesyłane przeze mnie celem zamieszczenia w serwisie Sexowni.pl znaki graficzne, zdjęcia, treści i inne elementy nie naruszają przepisów prawa, norm społecznych, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię właściciela serwisu firmę Liberty Media z siedzibą w Darłowie, NIP: 669-173-62-43; REGON: 331035090 z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych."
5.3 Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Wszystkie informacje na swoim profilu w Portalu Sexowni.pl Użytkownik podaje z własnej woli celem ich upublicznienia.
5.4 Procedura rejestracji i aktywacji Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie rejestracji za pośrednictwem otrzymanego drogą elektroniczną linku aktywującego. Aktywacji konta należy dokonać w czasie 24 godzin od momentu otrzymania, na podany w procesie rejestracji adres e-mail, linku aktywującego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
5.5 Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom, jak również korzystanie z Konta innego Użytkownika. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta. Użytkowanie jednego Konta przez więcej niż jedną osobę odbywa się na odpowiedzialność właściciela Konta.
5.6 Zakładając Konto w Serwisie Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu oraz został poinformowany, że Serwis Sexowni.pl może zawierać treści przeznaczone tylko dla osób dorosłych, dlatego rejestrując się w Serwisie użytkownik oświadcza, że: ma ukończone 18 lat, zapoznał się z tym ostrzeżeniem i rejestruje się w Serwisie świadomie, a odbiór treści zawartych w Serwisie Sexowni.pl nie został mu narzucony, lecz z własnej nieprzymuszonej woli i na własną odpowiedzialność chce zapoznać się z zawartością Serwisu oraz akceptuje warunki Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil są zgodne z prawdą i przekazuje je do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji, lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego w celach upublicznienia tych informacji poprzez ich prezentację na łamach Serwisu, jak również oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym prawa majątkowe, do wykorzystania wizerunku bez naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich;
d) oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za upublicznienie wizerunku osób trzecich, oraz oświadcza, że osoby te wyraziły zgodę na umieszczenie ich wizerunku na łamach Serwisu;
e) rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych, zleceniodawców i reklamodawców akceptując Regulamin i jednocześnie oświadczając: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach Serwisu Sexowni.pl na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu informacji handlowych, reklamowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną";
f) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów w sposób dowolny przez Administratora, na ich przeróbkę/obróbkę/edycję, jak również wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez siebie plików (zdjęć, filmów) wraz z jego wizerunkiem oraz innych treści zamieszczonych przez Użytkownika do działań reklamowych i promocyjnych prowadzonych przez Serwis, a w szczególności w celach promocyjnych na portalach: Facebook oraz YouTube;
g) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń m.in. żądania rekompensat, odszkodowań, pokrycia kosztów, poniesienia odpowiedzialności i wszelkich innych roszczeń do Administratora, jego pracowników, wydawców licencji, posiadaczy licencji i spadkobierców praw (ogółem – strony chronione), odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, ponieść pełną odpowiedzialność, oraz pokryć wszelkie wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań wynikające z działań Użytkownika, oraz innych osób działających na podstawie jego wskazówek, zleceń i kontroli, włączając, ale nie ograniczając się do wydawania, rozpowszechniania, eksponowania lub wykorzystania publikowanych treści w inny sposób przez Użytkownika lub inną osobę korzystającą z Serwisu poprzez dostęp do loginu i hasła Użytkownika;
h) na zawsze zrzeka się i rezygnuje ze swojego prawa i prawa swoich nieletnich potomków, cesjonariuszy praw i spadkobierców zaskarżenia do sądu Administratora, oraz dowolnej strony chronionej z powodu poniesienia dowolnego uszczerbku lub straty, rzekomo wynikających wskutek wydania lub wykorzystania dowolnej podanej przez Użytkownika treści, włączając, ale nie ograniczając się do dowolnego uszczerbku lub strat, które może ponieść przeglądając, otwierając dowolną treść strony Serwisu;
i) rezygnuje z wszelkich roszczeń, które ma lub może mieć wobec Administratora, a które wynikają z jednorazowego i/lub ciągłego korzystania z Serwisu, niezależnie od tego, czy wie o nich, czy nie.
5.7 Administrator może odmówić opublikowania podanych podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu treści na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
5.8 Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości, nie będzie przedstawiał wizerunku Użytkownika, lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.
5.9 Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie Strony Użytkownika w Serwisie, będzie ona niewidoczna. Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu. Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż po upływie 6 miesięcy od chwili zawieszenia Konta. Po 6-miesięcznym okresie zawieszenia Konta, które nie zostanie w tym czasie odwieszone, Konto takie może zostać przez Administratora usunięte, a Profil usunięty z Bazy Profili bez możliwości jego przywrócenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem przed upływem dopuszczalnego okresu zawieszenia.
5.10 Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych skutkuje usunięciem Konta.
5.11 Usunięcie Konta skutkuje zakończeniem świadczenia wszelkich odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.
5.12 Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedopuszczalne jest:
a) prowadzenie działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, a w szczególności działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
b) rozpowszechnianie treści nawołujących do nienawiści;
c) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
d) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
e) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
f) podszywanie się pod inne osoby i tworzenie profili zawierających dane i fotografie osób nie należących do osoby zakładającej profil;
g) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
5.13 Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych, w tym także reklam umieszczonych w postaci wgrywanych zdjęć, w komentarzach, opisach, tagach i innych elementach Serwisu. Złamanie zakazu opisanego zdaniem poprzedzającym będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta i wszystkich jego elementów. Zabronione jest wysyłanie do Użytkowników prywatnych wiadomości zawierających reklamy. Takie postępowanie będzie skutkowało usunięciem Konta oraz wystąpieniem o opłatę za zrealizowaną reklamę lub odszkodowanie z tego tytułu, a także zgłoszeniem organom ścigania zawiadomienia o uzasadnionym przypuszczeniu popełnienia czynu zabronionego w postaci rozsyłki spamu.
5.14 W ogólnie dostępnych treściach Serwisu niedozwolone jest udostępnianie innym Użytkownikom danych pozwalających na komunikację poza Serwisem, a w szczególności podawanie numeru telefonu, adresu e-mail, danych kontaktowe komunikatora internetowego itp., jak również podawania adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora.
§ 6. Komentarze

6.1 Do dyspozycji użytkowników została oddana możliwość komentowania profili innych użytkowników oraz wysyłania prywatnych wiadomości. Komentując lub wysyłając prywatną wiadomość użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz netykiety, a w szczególności do:
a) pisania według zasad poprawnej polszczyzny;
b) wyrażania swoich poglądów o ile nie kolidują one z polskim prawem, netykietą lub niniejszym regulaminem;
c) ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.
6.2 Komentarze uznane za mściwe, uznane za zemstę lub sprzeczne z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie mogą zostać usunięte przez Administratora, a użytkownik pociągnięty do odpowiedzialności.
6.3 Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.
6.4 Komentarze nie mogą zawierać sugestii dotyczących wysokości ocen przyznawanych uczestnikom Konkursu "Najsexowniejsi". Treści te są uznawane za spam i usuwane. Niezastosowanie się przez osobę piszącą komentarz, do zakazu sugerowania w komentarzu innym użytkownikom, w sposób bezpośredni lub pośredni, jaką im ocenę wystawiono lub jaką ocenę mają wystawić, będzie skutkowało zawieszeniem konta, usunięciem zebranych punktów w danej edycji Konkursu "Najsexowniejsi" lub usunięciem konta autorowi komentarza.
 
§ 7. Zdjęcia

7.1 Użytkownik uprawniony jest do zamieszczania w serwisie zdjęć przedstawiających jego osobę lub jego osobę w towarzystwie osób trzecich pod warunkiem posiadania praw do zamieszczonych zdjęć, oraz zgody na publikacje wizerunku widocznych na zdjęciu osób, a także innych zdjęć do których publikacji posiada niezbędne prawa autorskie.
7.2 Zdjęcie główne Profilu nie może prezentować Użytkownika w towarzystwie osób trzecich. Zdjęcie główne powinno prezentować Użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację, niespełnienie tego wymogu może spowodować uniemożliwienie zamieszczenia zdjęcia jako zdjęcia głównego na Stronie Użytkownika.
7.3 Zdjęcia nieprzedstawiające Użytkownika lub uznane przez Administratora lub Moderatora za nie spełniające wymogów zamieszczenia zdjęć na profilu głównym użytkownika, po poddaniu moderacji mogą zostać przeniesione do prywatnego pokoju o nazwie "VIP Room", który to jest integralną częścią profilu Użytkownika (podstroną profilu), pod warunkiem, że ich treść nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie godzi w uczucia religijne, oraz nie narusza obowiązujących przepisów prawa. W innym przypadku zdjęcia zostaną trwale usunięte.
7.4 Dodane zdjęcia Użytkownik może samodzielnie usunąć korzystając z narzędzi znajdujących się na jego koncie w Portalu Sexowni.pl. Samodzielne usuwanie zdjęcia Użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Administrator nie oferuje możliwości przywrócenia przypadkowo usuniętych zdjęć.
7.5 Zabrania się zamieszczania na profilu głównym Użytkownika zdjęć:
a) z widniejącymi na nich adresami innych stron;
b) jednakowych zdjęć;
c) cudzych zdjęć (do których zamieszczenia użytkownik nie posiada praw);
d) do których prawa autorskie są zastrzeżone;
e) nieczytelnych.
7.6 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia, jeżeli:
a) jest sprzeczne z niniejszym regulaminem;
b) zawiera treści niecenzuralne;
c) zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;
d) zawiera treści obraźliwe wobec użytkowników Serwisu lub innych osób;
e) narusza prawa osób trzecich;
f) godzi w uczucia religijne;
7.7 Administrator może wspomagać się również dodatkowymi kryteriami usunięcia zdjęć.
7.8 Od usunięcia zdjęcia odwołanie nie przysługuje.
7.9 Rejestrować się i dodawać zdjęcia do serwisu mogą osoby fizyczne zarówno z Polski jak i z zagranicy na własną odpowiedzialność.
 
§ 8. Blokada i usunięcie konta

8.1 W przypadku stwierdzenia przez Administratora lub Moderatora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator lub Moderator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika lub możliwość dodawania komentarzy w profilach użytkowników i inne), przy czym Administrator lub Moderator nie jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o blokadzie lub usunięciu konta Użytkownika. W przypadku rażącego naruszania treści Regulaminu lub recydywy w postępowaniu Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo bezpowrotnie usunąć konto Użytkownika wraz z całą zawartością korespondencji, oraz treści i plików zamieszczonych przez Użytkownika.
8.2 Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, że:
a) nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami, jego treść zawiera dane kontaktowe;
b) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
c)
Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
d) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
e) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
f) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora lub Moderatora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji postępowania zgodnego z Regulaminem;
g) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;
h) Użytkownik zarejestrował konto z adresu IP z którego jest już zarejestrowane w Serwisie konto innego użytkownika. W tym przypadku Administrator ma prawo usunięcia wszystkich kont zarejestrowanych z tego samego adresu IP.
8.3 Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika, usunięciu bądź blokadzie konta Użytkownika odwołanie nie przysługuje.

§ 9. Prawa autorskie

9.1 Użytkownik Serwisu oświadcza przez fakt zamieszczenia zdjęcia, pliku filmowego w Serwisie, że posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia, pliku filmowego, względnie stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie zdjęcia, pliku filmowego, w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie Administratorowi uprawnienia do korzystania ze zdjęcia i pliku filmowego.
9.2 Przez fakt zamieszczenia zdjęcia, pliku filmowego Użytkownik nie przenosi na rzecz Administratora autorskich praw majątkowych do zamieszczonych zdjęć, plików filmowych. Autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym do tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację zdjęć, plików filmowych oraz stworzonych przez siebie opisów, informacji i elementów Serwisu, powstałych za pomocą narzędzi udostępnionych przez Administratora na stronach Serwisu, oraz na profilach Serwisu Sexowni.pl znajdujących się na portalach Facebook, YouTube oraz innych na których Administrator Serwisu promuje i prezentuje Serwis Sexowni.pl
9.3 Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia, pliku filmowego i innych informacji w Serwisie oznacza udzielenie Administratorowi bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie przedmiotowego zdjęcia, pliku filmowego oraz/lub wszelkich innych informacji w Serwisie, każdej z podstron Serwisu i dowolnej części Serwisu oraz zgody na oznaczanie zdjęć i plików filmowych tekstem lub grafiką oraz zgody na wykorzystywanie zdjęcia, pliku filmowego oraz informacji umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na jakichkolwiek nośnikach, w tym w szczególności w sieci Internet, sieci telefonii komórkowej, utrwalanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek techniką, oraz zgody na opracowanie na podstawie zdjęcia, pliku filmowego utworów zależnych w związku z działalnością Serwisu, w ramach przedmiotowej działalności, promowania i prezentacji Serwisu oraz promowania i prezentacji działalności oraz funkcjonowania Serwisu.
§ 10. Ochrona danych i polityka prywatności

10.1 W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 2). Podając dane w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe.
10.2 Administratorem danych osobowych jest firma Liberty Media, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
10.3 Dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez Administratora w celu poprawnego działania Konta Użytkownika w Serwisie oraz w celu wysyłania biuletynów i reklam. W wypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci, samej wysyłki dokonuje Administrator, a reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku.
10.4 Administrator zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10.5 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania i usuwania wprowadzonych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi Konta dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z Bazy Profili (Kont).
10.6 Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
§ 11. Reklamacje

11.1 Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona problemu wynikającego z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
11.2 Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
11.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w serwisie.

§ 12. Postanowienia końcowe

12.1 Administrator nie odpowiada w żaden sposób, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
12.2 Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu.
12.3 Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
12.4 Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
12.5 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
12.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
12.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, niewłaściwego działania sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
12.8 Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
12.9 Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
12.10 Zabrania się bez wyrażonej na piśmie zgody Administratora wykorzystywać treści i zdjęcia zamieszczone na łamach Serwisu Sexowni.pl
12.11 W żadnych okolicznościach, Administrator nie poniesie odpowiedzialności za specjalne, uboczne, bezpośrednie, pośrednie, karne lub skutkowe straty lub rekompensaty wynikające z powodu korzystania przez Użytkowników lub nie korzystania z Serwisu, dowolnej jego treści, usług, funkcji, produktów /lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet jeśli Administrator lub jego pełnomocny przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.
12.12 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
12.13 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Liberty Media przekazanych podczas rejestracji danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) w tym na otrzymywanie informacji handlowej od firmy Liberty Media na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
12.14 Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail kontakt@sexowni.pl.
12.15 Użytkownik wyraża zgodę na to, by postanowienia niniejszego Regulaminu były podzielne. Jeżeli dane postanowienie okaże się nieważne bądź niewykonalne w całości lub w części, postanowienie to nie będzie wpływać na pozostałe postanowienia Regulaminu, a Regulamin uważać się będzie za zmieniony w zakresie niezbędnym do uznania go za ważny i wykonalny w maksymalnie możliwym rozmiarze zgodnym z prawem i pierwotnymi intencjami stron. Natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
12.16 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) korzystanie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego z którego została aktywowana usługa.
b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi.
c) zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych.
d) korzystanie przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.
e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
12.17 Całkowita odpowiedzialność Organizatora wobec Użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Administratora.
12.18 Postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Użytkownicy nie będą powiadamiani o zaistniałych zmianach w regulaminie w inny sposób niż poprzez podanie daty dokonania zmian. Regulamin z wprowadzonymi zmianami będzie publikowany w postaci ujednoliconego tekstu na łamach Serwisu wraz z informacją o dacie ich dokonania. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 
§ 13. Załączniki do Regulaminu

ZAŁĄCZNIKI:
1. „Usługi odpłatne w serwisie Sexowni.pl”.
2. „Polityka ochrony prywatności serwisu Sexowni.pl”.
3. „Regulamin konkursu internetowego – NAJSEXOWNIEJSI portalu Sexowni.pl” 
ZAŁĄCZNIK NR 1 „Usługi odpłatne w serwisie Sexowni.pl”

1. Niniejszy Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Internetowego Sexowni.pl, reguluje zasady świadczenia poszczególnych usług w Serwisie których aktywowanie związane jest z poniesieniem kosztów.
2. Załącznik Nr 1 reguluje następujące usługi:
I. „Klub Sexowni” - przystąpienie do Klubu powoduje czasowe nadanie Użytkownikowi statusu członka Klubu Sexowni portalu Sexowni.pl.
II. „Royal Club” – przystąpienie do Klubu powoduje czasowe nadanie Użytkownikowi statusu członka Royal Klubu portalu Sexowni.pl.

I. Regulamin usługi "Klub Sexowni " („Klub”)
§ I.1. Organizator

Organizatorem usługi „Klub Sexowni” jest firma Liberty Media z siedzibą w Darłowie. NIP: 669-173-62-43; REGON: 331035090 zwana dalej „Administratorem”.

  §
I.2. Przystąpienie do Klubu - koszty

I.2.1 Przystąpić do Klubu może każdy Użytkownik Serwisu.
I.2.2 Przystąpienie do Klubu następuje każdorazowo po dokonaniu aktywacji, pozwalającej na uczestnictwo w Klubie w określonym okresie czasu.
I.2.3 Każdorazowe przystąpienie do Klubu trwa przez określony okres czasu zależny od dokonanej aktywacji, z możliwością przedłużenia uczestnictwa w Klubie na zasadach przewidzianych w dalszej części regulaminu.
I.2.4 Koszty aktywacji uczestnictwa w Klubie:
a) 30 dniowe uczestnictwo w Klubie – abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 8,00 PLN brutto, jak również  płatność poprzez SMS [dostępne dla użytkowników korzystających z operatorów sieci komórkowych świadczących usługi na terytorium RP] - 11,07 PLN brutto.
b) 90 dniowe (trzymiesięczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 20,00 PLN brutto.
c) 180 dniowe (półroczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 35,00 PLN brutto.
d) 365 dniowe (roczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 55,00 PLN brutto.
I.2.5 Koszty poniesione w związku z aktywacją nie podlegają zwrotowi.
I.2.6 Użytkownik ma możliwość dokonania aktywacji w następujące sposoby:
a) wysłanie SMS-a pod numer i o treści wskazanej dla uczestnictwa w Klubie Sexowni [dostępne dla użytkowników korzystających z operatorów sieci komórkowych świadczących usługi na terytorium RP]. Po wysłaniu SMS-a aktywującego, Użytkownik otrzyma zwrotnie SMS-a z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania na stronie aktywacyjnej w Serwisie - wpisanie i zatwierdzenie kodu w podany sposób jest w tym przypadku chwilą aktywacji usługi i od tej chwili liczony jest okres uczestnictwa w Klubie Sexowni. Po upływie 3 dni od otrzymania kodu aktywacyjnego, jego ważność się kończy bez możliwości domagania się zwrotu kosztów SMS-a i nie będzie możliwa aktywacja usługi. Aktywacja uczestnictwa w Klubie Sexowni tym sposobem dostępna jest tylko z telefonów komórkowych.
b) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie Sexowni za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających odpowiednie internetowe konta bankowe. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie Sexowni nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania przelewu.
c) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie elektroniczną kartą płatniczą. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania płatności.
I.2.7 W przypadku dokonania aktywacji usługi za pomocą SMS lub wniesienia opłat aktywacyjnych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów uczestnictwa w Klubie Sexowni, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres uczestnictwa.
I.2.8 Zakończenie aktywowanego okresu uczestnictwa w Klubie poprzez upływ tego okresu lub wystąpienie z Klubu dokonane z inicjatywy Użytkownika, powoduje automatyczne i natychmiastowe wykluczenie Użytkownika z Klubu, a tym samym zaprzestanie świadczenia usług dostępnych dla członków Klubu.
 
§ I.3. Usługi przewidziane dla członków Klubu Sexowni

I.3.1 Możliwość pisania i wysyłania nielimitowanej ilości wiadomości do innych Użytkowników za pośrednictwem poczty wewnętrznej, wraz z identyfikatorem powiadamiającym o fakcie przeczytania wiadomości przez adresata. Skrzynka pocztowa (nadawcza i odbiorcza) w okresie uczestnictwa w Klubie przechowuje wszystkie wiadomości bez ograniczeń czasowych. Użytkownik, członek Klubu, pisząc wiadomość ma podgląd w historię korespondencji z danym Użytkownikiem. Dla Użytkowników nie będących członkami Klubu, skrzynki przechowują wiadomości przez okres 30 dni. Wiadomości usuwane są od najstarszej, po przekroczeniu ustalonego terminu.
I.3.2 Członkowie Klubu Sexowni mają również dostęp do takich usług jak:
a) lista Użytkowników, którzy dodali Użytkownika do swojej „listy ulubionych”.
b) lista Użytkowników którzy oddali głos na Użytkownika w Konkursie „Najsexowniejsi”.
c) możliwość blokowania Użytkowników na tzw. "czarnej liście".
d) listy gości odwiedzających Twój profil.
e) profil wolny jest od uciążliwych reklam zasłaniających treść profilu.
f) inne usługi i preferencje przyznawane członkom Klubu na stałe lub okresowo, o czym będzie można dowiedzieć się na stronach Serwisu lub w korespondencji od Administratora.
 
  § I.4. Postanowienia końcowe

I.4.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) korzystanie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego z którego została aktywowana usługa.
b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi.
c) zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z usługi , jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych.
d) korzystanie przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.
e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
I.4.2 Całkowita odpowiedzialność Organizatora wobec Użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.

II. Regulamin usługi "Royal Club" („Royal Klub”)

  § II.1. Organizator

Organizatorem usługi "Klub Royal" jest firma Liberty Media z siedzibą w Darłowie. NIP: 669-173-62-43; REGON: 331035090 zwana dalej "Administratorem”.
 
§ II.2. Przystąpienie do Royal Klubu - koszty

II.2.1 Przystąpić do Royal Klubu może każdy Użytkownik Serwisu.
II.2.2 Przystąpienie do Klubu następuje każdorazowo po dokonaniu aktywacji, pozwalającej na uczestnictwo w Royal Klubie w określonym okresie czasu.
II.2.3 Każdorazowe przystąpienie do Royal Klubu trwa przez określony okres czasu zależny od dokonanej aktywacji, z możliwością przedłużenia uczestnictwa w Klubie na zasadach przewidzianych w dalszej części regulaminu.
II.2.4 Koszty aktywacji uczestnictwa w Royal Klubie:
a) 30 dniowe uczestnictwo w Royal Klubie – abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 15,00 PLN brutto, jak również  płatność poprzez SMS [dostępne dla użytkowników korzystających z operatorów sieci komórkowych świadczących usługi na terytorium RP] - koszt SMS'a to 23,37 PLN brutto;
b) 90 dniowe (trzymiesięczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 35,00 PLN brutto;
c) 180 dniowe (półroczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 60,00 PLN brutto;
d) 365 dniowe (roczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 90,00 PLN brutto.
2.5 Koszty poniesione w związku z aktywacją nie podlegają zwrotowi.
II.2.6 Użytkownik ma możliwość dokonania aktywacji w następujące sposoby:
a) wysłanie SMS-a pod numer i o treści wskazanej dla uczestnictwa w Royal Klubie [dostępne dla użytkowników korzystających z operatorów sieci komórkowych świadczących usługi na terytorium RP]. Po wysłaniu SMS-a aktywującego, Użytkownik otrzyma zwrotnie SMS-a z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania na stronie aktywacyjnej w Serwisie - wpisanie i zatwierdzenie kodu w podany sposób jest w tym przypadku chwilą aktywacji usługi i od tej chwili liczony jest okres uczestnictwa w  Royal Klubie. Po upływie 3 dni od otrzymania kodu aktywacyjnego, jego ważność się kończy bez możliwości domagania się zwrotu kosztów SMS-a i nie będzie możliwa aktywacja usługi. Aktywacja uczestnictwa w Royal Klubie tym sposobem dostępna jest tylko z telefonów komórkowych;
b) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Royal Klubie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających odpowiednie internetowe konta bankowe. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Royal Klubie nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania przelewu;
c) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie elektroniczną kartą płatniczą. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania płatności.
II.2.7 W przypadku dokonania aktywacji usługi za pomocą SMS lub wniesienia opłat aktywacyjnych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów uczestnictwa w Royal Klubie, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres uczestnictwa.
II.2.8 Zakończenie aktywowanego okresu uczestnictwa w Royal Klubie poprzez upływ tego okresu lub wystąpienie z Royal Klubu dokonane z inicjatywy Użytkownika, powoduje automatyczne i natychmiastowe wykluczenie Użytkownika z Royal Klubu, a tym samym zaprzestanie świadczenia usług dostępnych dla członków Royal Klubu.
 
  § II.3. Usługi przewidziane dla członków Royal Klubu

W zakres usług wchodzą wszystkie usługi dostępne dla członków Klubu Sexowni oraz dodatkowo:
a) Wyróżnienie wizytówki profilu w wynikach wyszukiwania;
b) Umożliwienie wszystkim Użytkownikom pisanie do członka Royal Klubu i odpisywanie na wysłane przez niego wiadomości;
c) Blokada odwiedzin Twojego profilu przez osoby z „czarnej listy”;
d) Usługa Incognito – aktywowanie usługi umożliwia anonimowe odwiedziny innych profili.
 
§ II.4. Postanowienia końcowe

II.4.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) korzystanie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego z którego została aktywowana usługa;
b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi;
c) zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych;
d) Korzystanie przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi;
e) Przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora;
II.4.2 Całkowita odpowiedzialność Organizatora wobec Użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.

ZAŁĄCZNIK NR 2 „Polityka ochrony prywatności serwisu Sexowni.pl”

Serwis Sexowni.pl którego wyłącznym właścicielem jest firma Liberty Media z siedzibą w Darłowie, NIP: 669-173-62-43; REGON: 331035090, przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności odwiedzających go użytkowników. Polityka prywatności na stronach internetowych Sexowni.pl jest udostępniana wszystkim zainteresowanym.
Liberty Media jako administrator danych osobowych serwisu Sexowni.pl, dba o najwyższe bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane osobowe przetwarzane są przez Liberty Media zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem portalu społecznościowego. Liberty Media zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych serwisu Sexowni.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Kwestie techniczne
Korzystający z serwisu Sexowni.pl pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecyduje inaczej. Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez serwis Sexowni.pl mogą zawierać różne informacje, np. adres IP, dzięki któremu można ustalić skąd nastąpiło połączenie. Informacje te są wykorzystywane przez Liberty Media w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw firmy Liberty Media, próba włamania lub działanie na szkodę serwisu. Serwis Sexowni.pl stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług serwisu Sexowni.pl. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron i podserwisów Sexowni.pl przez użytkowników.

Bezpieczne logowanie
Logowanie użytkownika do profilu następuję przy użyciu połączenia szyfrowanego SSL, co zapewnia użytkownikom portalu maksimum bezpieczeństwa.

Marketing

Serwis Sexowni.pl może organizować konkursy dla swoich użytkowników. W takich przypadkach dane kontaktowe użytkowników mogą być wykorzystywane do kontaktu z nimi (np. aby powiadomić ich o wygranej). Adresy użytkowników mogą być dodawane do listy adresowej, wykorzystywanej przy promocji kolejnych konkursów i innych przedsięwzięć marketingowych. Skrócone bądź ocenzurowane nazwiska zwycięzców, ich loginy, imiona, wiek oraz/lub nazwy miejscowości mogą ponadto być wykorzystane na stronie zwycięzców konkursów. Serwis Sexowni.pl może dostarczać swoim użytkownikom informacje komercyjne firm trzecich (tzw. mailingi) bez fizycznego udostępniania bazy adresów e-mail. Serwis Sexowni.pl może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach WWW serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym. Dane mogą być także wykorzystywane w celu publikacji na witrynie oraz w ogólnodostępnych czasopismach i witrynach internetowych jedynie w postaci informacji zbiorczych i bez zgody użytkowników nie są udostępniane w innej formie. Zestawienia takie nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Usunięcie konta
Serwis Sexowni.pl umożliwia całkowite usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Liberty Media. W tym celu należy po zalogowaniu w ustawieniach wybrać opcję „Usuń konto” i wykonać następujące po sobie wskazania w celu usunięcia konta (usunięcia profilu) Użytkownika. Po dopełnieniu formalności konto (a wraz z nim dane osobowe), zostanie nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu.

TWOJE PRAWA:

Prawo dostępu

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.

Prawo sprostowania

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych. 

Prawo ograniczenia przetwarzania

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. 

Prawo sprzeciwu

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się  na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z Sexowni.pl
Wszelkie pytania dotyczące regulaminu serwisu Sexowni.pl, polityki prywatności oraz korzystania z serwisu należy kierować e-mailem pod adres kontakt@sexowni.pl

ZAŁĄCZNIK NR 3 „Regulamin konkursu internetowego – NAJSEXOWNIEJSI portalu Sexowni.pl”
 
§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Konkurs internetowy, zwany dalej „Konkursem”, będzie prowadzony pod nazwą „Najsexowniejsi portalu Sexowni.pl”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest Liberty Media z siedzibą w Darłowie, NIP: 669-173-62-43, REGON: 331035090, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3
Celem Konkursu jest wyłonienie spośród uczestników, Najsexowniejszej Uczestniczki i Najsexowniejszego Uczestnika, comiesięcznej edycji Konkursu, portalu Sexowni.pl.
1.4 Konkurs przeprowadzany jest na stronach portalu internetowego Sexowni.pl, prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.sexowni.pl, w cyklach miesięcznych, licząc od godziny 00:00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59:59 ostatniego dnia miesiąca. Edycje Konkursu odbywają się w pełnych cyklach miesięcznych do chwili odwołania.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

2.1 Prawo uczestniczenia w Konkursie mają wszyscy zarejestrowani Użytkownicy Serwisu Sexowni.pl
2.2 W Konkursie może wziąć udział wyłącznie zarejestrowany Użytkownik Serwisu Sexowni.pl, który dokona aktywacji konta.
2.3 Uczestnik Konkursu musi spełnić warunek zamieszczenia w swoim profilu co najmniej 4 fotografii, oznaczając jedną z nich jako główną, w dowolnym planie, umożliwiających identyfikację Użytkownika. Avatar zdjęcia głównego musi przedstawiać wyraźnie widoczną twarz Uczestnika Konkursu, aby zebrane przez Uczestnika punkty konkursowe zostały uwzględnione w końcowej klasyfikacji edycji Konkursu. W przypadku jeśli zdjęcie główne Uczestnika Konkursu nie przedstawia wyraźnie widocznej twarzy Uczestnika Konkursu z chwilą zakończenia edycji Konkursu, wówczas zebrane przez Uczestnika Konkursu punkty konkursowe zostają usunięte, a Uczestnik Konkursu nie jest brany pod uwagę w końcowej klasyfikacji Zwycięzców.
2.4 Zamieszczenie szóstej fotografii oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do Konkursu, skutkuje automatycznym przyłączeniem się Użytkownika do Konkursu, a na profilu Użytkownika pojawia się panel punktacji umożliwiający innym uczestnikom Konkursu oddawanie głosów na Użytkownika, Uczestnika Konkursu.
2.5 Użytkownik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na ocenianie jego profilu przez innych Uczestników Konkursu poprzez przyznawanie punktów o wartości od 1 do 6.
2.6
Uczestnictwo w Konkursie wiążę się również z wypełnieniem, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres poczty e-mail) niezbędnych do odbioru nagród rzeczowych.
2.7 Uczestnictwo w Konkursie obliguje Uczestnika do zachowania na swoim profilu wymaganej ilości fotografii przez cały okres trwania miesięcznej edycji Konkursu. Zmniejszenie ilości fotografii poniżej 6 skutkuje zawieszeniem Uczestnictwa w konkursie. Natomiast usunięcie zdjęcia głównego przedstawiającego wyraźnie widoczną twarz Uczestnika Konkursu, lub zastąpienie zdjęcia głównego innym zdjęciem, nie przedstawiającym wyraźnie widocznej twarzy, bądź zachowanie w profilu zdjęcia głównego nie przedstawiającego wyraźnie widocznej twarzy uczestnika Konkursu, z chwilą zakończenia danej edycji Konkursu, w przypadku uczestników, którzy otrzymali punkty w Konkursie, skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.
2.8 Konkurs przeprowadzany jest z rozróżnieniem na Kobiety i Mężczyzn w 5 kategoriach: przy czym 4 kategorie to kategorie wiekowe:
I. od 18 lat do 24 lat;
II. od 25 lat do 34 lat;
III. od 35 lat do 44 lat;
IV. od 45 lat wzwyż.
V. Kategoria OPEN – biorą w niej udział uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych. Fotografie Zwycięzców kategorii OPEN oznaczone nickiem i przedstawiające ich wizerunek zostaną wyróżnione spośród pozostałych fotografii na stronie laureatów Konkursu jako fotografie zdobywców najwyższej ilości punków konkursowych w danej edycji Konkursu.
2.9 Osoby, które zajmą I miejsce w każdej z kategorii konkursowych wyrażają zgodę na opublikowanie ich wizerunków na głównej stronie portalu Sexowni.pl włącznie z określeniem ich jako Najsexowniejszych miesiąca przez okres trwania kolejnej edycji Konkursu na Najsexowniejszych portalu Sexowni.pl, również w sytuacji jeśli osoby te w miesiącu następującym po miesiącu konkursowym usunęły swój profil z bazy danych portalu.
2.10 Uczestnik Konkursu może wystartować tylko w jednej z 4 kategorii wiekowych. Laureaci kategorii OPEN oraz Laureaci I miejsca w każdej z kategorii konkursowych danej edycji Konkursu, zostają automatycznie wyłączeni z udziału w kolejnej edycji Konkursu jako kandydaci na Zwycięzców. Spełniając warunki regulaminowe Konkursu mogą oni w edycji z której są wyłączeni głosować na pozostałych uczestników Konkursu.
2.11 Uczestnicy Konkursu otrzymują głosy w postaci przyznanej określonej przez głosującego, ilości punktów. Panel z przyciskami do głosowania znajduje się na każdym profilu uczestnika Konkursu. Otrzymane punkty sumują się w cyklu miesięcznym trwania danej edycji Konkursu. Uzyskana na koniec edycji suma punktów określa miejsce uczestnika w Konkursie. Punkty zabrane w jednej edycji Konkursu nie przechodzą na kolejne edycje Konkursu.
2.12 Uczestnicy Konkursu w pisanych przez siebie komentarzach, na profilach innych użytkowników portalu, nie mogą sugerować, w sposób bezpośredni lub pośredni, wysokości wystawianych im ocen. Działania te są uznawane jako działania niedozwolone i będą skutkowały usunięciem wszystkich punktów uczestnika Konkursu, zebranych w danej edycji Konkursu.
2.13 Zdjęcia konkursowe nie mogą naruszać zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe.
2.14 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
 
§ 3. Zasady głosowania

3.1 Na profil uczestnika Konkursu zawierający zdjęcia opublikowane w serwisie Sexowni.pl głosować mogą zalogowani Użytkownicy serwisu Sexowni.pl. Głosowanie odbywa się poprzez przyznanie punktów Uczestnikowi za pomocą interaktywnej funkcji dostępnej na stronie internetowej serwisu. Każdy z Uczestników w czasie trwania jednej edycji  Konkursu uprawniony jest do pojedynczego zagłosowania na każdy z wybranych przez siebie profili.
3.2 Na wynik poszczególnych profili składa się suma zebranych punktów.
3.3 W przypadku gdy w chwili zamknięcia głosowania danej edycji Konkursu dwa lub więcej profili osiągnie tę samą ilość punktów powołana przez Organizatora Komisja (Jury Konkursu) wybierze zwycięski profil.
 
§ 4. Wyłonienie Zwycięzców i kompetencje Jury

4.1 Zwycięzcami Konkursu w danej kategorii zostają Uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ilość punktów. W przypadku dwóch lub większej ilości osób uzyskujących tę samą ilość punktów na zakończenie miesięcznego cyklu konkursowego (godzina 23:59:59), Zwycięzcą zostanie osoba na którą oddano większą ilość głosów konkursowych. Osoby, które uzyskały tę samą ilość punktów, lecz mniejszą ilość głosów zajmą kolejne miejsca.
4.2 W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie podał lub w trakcie uczestnictwa w Konkursie usunął swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail), a tym samym uniemożliwił ustalenie formy przekazania nagrody oraz weryfikacje Laureata Konkursu najpóźniej w ciągu 5 dni od chwili zakończenia danej edycji Konkursu jego prawa do otrzymania nagrody rzeczowej wygasają. Nagroda rzeczowa pozostaje do dyspozycji Organizatora Konkursu.
4.3 Każda edycja Konkursu, w której przewidziana jest nagroda rzeczowa, zakończy się posiedzeniem Jury Konkursu, które na podstawie wskazań serwera Portalu ustali zwycięzców Konkursu, a następnie przyzna nagrody przewidziane w danej edycji Konkursu. Trzyosobowy skład Jury pod przewodnictwem wybranego w głosowaniu Przewodniczącego, każdorazowo sporządzi stosowny protokół dotyczący wyłonienia Zwycięzców. Protokoły podpisane przez wszystkich członków Jury będą znajdowały się w dokumentacji właściciela Serwisu internetowego Sexowni.pl - firmy Liberty Media.
4.4 Jury Konkursu posiada następujące uprawnienia:
a) nadzór nad przebiegiem konkursu, oraz wyłonienie Zwycięzców w sposób zgodny z niniejszym regulaminem;
b) podejmowanie działań w przypadku podejrzenia, że Uczestnik łamie regulamin Konkursu.
4.5 Jury jest uprawnione do wykluczenia z Konkursu każdego Uczestnika, co do którego występuje podejrzenie o postępowaniu niezgodnym z Regulaminem. Decyzje Jury dotyczące dyskwalifikacji z udziału w Konkursie są ostateczne.
4.6 Nie później niż 3 dni od zakończenia miesięcznego cyklu Konkursu wszyscy Zwycięzcy miejsc dla których przewidziano konkursem nagrody rzeczowe zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na podany w „Danych konta”: adres e-mail użytkownika.
4.7 Zwycięzcy Konkursu dla których przewidziano konkursem nagrody rzeczowe zobowiązani są odesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt (małpa) sexowni.pl w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu następujące informacje:
a) imię i nazwisko;
b) login (nick, pseudonim);
c) adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda;
d) numer NIP lub PESEL Laureata;
e) zdjęcie umożliwiające identyfikację Laureata, przedstawiające Laureata trzymającego w dłoniach kartkę z treścią zawierającą: nick/login Laureata, nazwę portalu www.sexowni.pl oraz aktualną datę. Zdjęcie to będzie wykorzystane jedynie do weryfikacji Laureata przez Jury Konkursu. Po prawidłowej weryfikacji zostanie trwale usunięte. W przypadku nie podania powyższych danych w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych Zwycięzca traci prawo do nagrody.
4.8 Prawo do nagród rzeczowych w każdej z kategorii konkursowych nie przysługuje pracownikom, współpracownikom oraz krewnym Organizatora Konkursu.
4.9 Wyniki Konkursu Organizator ogłosi nie później niż 10 dni od dnia zakończenia danej edycji Konkursu „Najsexowniejsi” portalu Sexowni.pl na stronie Serwisu. Lista Zwycięzców zawierająca loginy Laureatów wraz z przyznanymi im nagrodami zostanie opublikowana w Serwisie Sexowni.pl
 
§ 5. Nagrody

5.1 Organizator Konkursu funduje nagrody dla Zwycięzców poszczególnych kategorii.
5.2 Wykaz nagród, dla Zwycięzców Konkursu w każdej z poszczególnych kategorii, będzie podany na stronie konkursowej portalu na początku każdej nowej edycji Konkursu.
5.3 Forma przekazania przyznanej nagrody rzeczowej będzie indywidualnie określona w zależności od rodzaju nagrody o czym Laureat będzie powiadomiony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
5.4 W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody rzeczowej, nieodebrania nagrody w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników lub nie spełnienia warunków regulaminu prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda/y w takich przypadkach zostaje/ą do dyspozycji Organizatora.
5.5
Nagrody konkursowe określone na stronie Konkursu nie podlegają wypłacie w gotówce lub zamianie na inną nagrodę. Niedozwolone jest przekazanie praw do nagrody osobom trzecim.
5.6 Jeśli Uczestnik Konkursu zajmie jedno z premiowanych miejsc w jednej z kategorii wiekowych Konkursu, a równocześnie zajmie jedno z premiowanych miejsc w kategorii OPEN, w przypadku nagrody dotyczącej promocyjnej aktywacji w Klubie Sexowni lub w Royal Club, zostanie mu przyznana nagroda w klubie o wyższym statusie, w Royal Club. Nagrody z kategorii wiekowej oraz z kategorii OPEN nie sumują się. Użytkownikowi zostanie przyznana nagroda o wyższym statusie.
5.7 Jeśli któryś ze Zwycięzców nie odpowie na zawiadomienie o przyznaniu nagrody (nie podając wymaganych danych w formie elektronicznej e-mail) straci prawo do odebrania nagrody.
5.8 Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą kurierską na koszt Organizatora lub przekazane w inny podany do wiadomości Laureatowi sposób. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez Zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja.
5.9 Podatek od nagrody rzeczowej pokrywa Laureat nagrody.
 
§ 6. Dane osobowe i prawa autorskie

6.1 Przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Konkursu;
b) wyłonienia Zwycięzców Konkursu;
c) przekazania nagród;
d) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie;
e) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)
6.2 W przypadku, gdy zgłoszone do Konkursu zdjęcia przedstawiają także inne osoby Uczestnik oświadcza, że uzyskał on od wszystkich tych osób zgodę na publikacje ich wizerunku na cele Konkursu.
6.3 Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności do zamieszczonych zdjęć na swoim profilu, udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej nieodpłatnej licencji na wykorzystanie zdjęć na stronach portalu Sexowni.pl, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść cywilno-prawną odpowiedzialność.
6.4 Uczestnik Konkursu w przypadku zajęcia jednego z trzech pierwszych miejsc w danej kategorii wiekowej, udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na prezentowanie zdjęcia Uczestnika oraz jego danych określających: pseudonim uczestnika, wiek i miejscowość zamieszkania, ilości uzyskanych punktów i otrzymanych głosów, aktualne na dzień ogłoszenia wyników, na stronach portalu Sexowni.pl w celu przedstawienia Laureatów poszczególnych edycji Konkursu.
6.5 W przypadku usunięcia konta przez Uczestnika Konkursu wszelkie jego dane zostają usunięte z bazy danych Portalu za wyjątkiem wymienionych w §6 pkt. 6.4 .
§ 7. Reklamacje

7.1 Organizator Konkursu zajmie się wszystkimi skargami i zażaleniami dotyczącymi Konkursu. W przypadku uzasadnionych skarg, Organizator będzie dążył do usunięcia problemu w jak najszybszym czasie i poinformuje o tym Uczestnika.
7.2 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać w formie elektronicznej wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem e-mail: kontakt@sexowni.pl z dopiskiem "Reklamacja - Konkurs Najsexowniejsi”, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców.
7.3 Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
7.4 Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
 
§ 8. Postanowienia końcowe

8.1 Organizator zamieszcza Regulamin Konkursu na stronach portalu Sexowni.pl.
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany terminu trwania Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
8.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmiany Konkursu będącego integralną częścią Regulaminu Portalu Sexowni.pl Organizator poinformuje określając datę aktualizacji Regulaminu Portalu Sexowni.pl.
8.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8.5 Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora i Fundatorów w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania Zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
8.6 Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
8.7 W przypadku podejrzenia, lub stwierdzenia w trakcie trwania edycji Konkursu, bądź po jej zakończeniu, że Uczestnik Konkursu przyłączył się do Konkursu więcej niż jeden raz, używając różnych loginów, zamieścił wizerunek innych osób podając go jako swój, podał nieprawdziwe dane takie jak wiek i płeć, Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika oraz odebrać przyznane mu nagrody. W przypadku podejrzenia, lub stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu utworzył fikcyjne konta (profile) w celu głosowania na swój profil, a zarazem dopuścił się oszustwa wobec innych uczestników Konkursu i wobec Administratora lub postępuje niezgodnie z zasadami Konkursu, bądź w inny sposób łamie regulamin Serwisu Sexowni.pl, Administrator ma prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu oraz do odebrania przyznanej nagrody Laureatowi Konkursu. Jako działanie niezgodne z regulaminem Administrator uznaje otrzymanie przez Uczestnika Konkursu głosów przyznanych z profili zarejestrowanych, lub zalogowanych z tego samego adresu IP z jakiego zarejestrował się lub zalogował się do profilu Uczestnik Konkursu. Uczestnik Konkursu może otrzymywać głosy w Konkursie maksymalnie z jednego konta, które zostało zarejestrowane lub na które zalogowano się z tego samego adresu IP jaki został użyty do rejestracji konta, lub do zalogowania się na konto Uczestnika Konkursu na którego zagłosowano.
8.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Zwycięzcę adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt, odebranie lub przesłanie Zwycięzcy nagrody rzeczowej, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym w § 5 pkt. 5 z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy.
8.9 Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy siedzibie prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora.
8.10 Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
8.11 Każdy Uczestnik przez dodanie na swoim profilu 6 zdjęć przedstawiających siebie, a zarazem przystąpienie do Konkursu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

O nas | Regulamin | Polityka ochrony prywatności | FAQ/Pomoc | Reklama | Kontakt z nami
Copyright © 2010 Liberty Media | Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu